niedziela, 7 lipca 2013

II. Struktura organizacyjna Dzieła1. Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom jest stowarzyszeniem o zasięgu diecezjalnym i podlega Biskupowi Diecezjalnemu, który je powołuje oraz kieruje jego działalnością.

2. Ponieważ Dzieło pełni swoje zadania przede wszystkim na rzecz powołań kapłańskich dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, pozostaje ono w ścisłym związku z Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, korzystając ze wsparcia duszpasterskiego, organizacyjnego i materialnego w działaniach o zasięgu diecezjalnym. Koordynatorem tej współpracy jest Rektor Seminarium. 3. W imieniu Biskupa Diecezjalnego bezpośrednią opiekę duchową i organizacyjną pełni powołany przez niego moderator diecezjalny, który jest powoływany spośród kapłanów na stałe pracujących w Seminarium.

4. Obowiązkiem moderatora diecezjalnego jest: a) przyjmowanie nowych członków Dzieła; b) zbieranie i aktualizowanie informacji o członkach i kołach Dzieła; c) współpraca z duszpasterzami – opiekunami kół oraz ich liderami; d) przygotowywanie materiałów formacyjnych i duszpasterskich; e) podtrzymywanie kontaktu z kołami i animowanie ich działalności, min. przez redagowanie „Listu do Przyjaciół Paradyża” przynajmniej 4 razy w roku oraz odwiedziny duszpasterskie w parafiach; f) organizowanie spotkań Dzieła o zasięgu diecezjalnym, w szczególności pielgrzymki „Przyjaciół Paradyża” i rekolekcji dla liderów; g) kontakt z Krajowym Duszpasterstwem Powołań oraz troska o uczestnictwo członków Dzieła w inicjatywach ogólnopolskich na rzecz powołań.

5. Podstawową jednostką organizacyjną Dzieła jest parafialne koło „Przyjaciół Paradyża”, zrzeszające członków Dzieła z terenu danej parafii. Koło parafialne powołuje proboszcz i on jest odpowiedzialny za działanie koła. Należy dążyć do powołania koła w każdej parafii, w której znajduje się przynajmniej pięć osób należących do Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom. Opiekę nad kołem proboszcz sprawuje osobiście lub przez wyznaczonego przez siebie opiekuna koła, wybranego spośród kapłanów przebywających stale w parafii (wikariuszy lub rezydentów).

6. Moderator diecezjalny w stosunku do kół i ich duszpasterzy oraz liderów posiada wyłącznie głos doradczy i nie jest ich przełożonym. Nie wnika w sprawy organizacyjne i finansowe poszczególnych kół.

7. Zadaniem koła parafialnego „Przyjaciół Paradyża” jest: a) wspólne realizowanie zadań „Przyjaciół Paradyża” określonych w rozdziale I pkt. 4 oraz mobilizowanie poszczególnych członków koła do sumiennego ich wypełniania w życiu prywatnym b) animowanie modlitwy za powołanych i o powołania w parafii, zwłaszcza wśród innych grup duszpasterskich c) animowanie dzieł apostolskich wspierających powołania, wspólnie z innymi grupami duszpasterskimi d) pozyskiwanie nowych członków Dzieła e) wspieranie proboszcza i innych duszpasterzy w wykonywaniu ich posługi poprzez zaangażowanie w różnorakie dzieła duchowe i materialne, podejmowane w parafii

8. Zadaniem opiekuna koła parafialnego jest: a) animowanie działalności koła w oparciu o wskazania moderatora diecezjalnego; b) animowanie modlitwy za powołanych i o powołania w parafii, wspólnie z członkami Dzieła; c) animowanie innych dzieł apostolskich wspierających powołania, wspólnie z członkami Dzieła; d) pozyskiwanie nowych członków Dzieła i zgłaszanie ich moderatorowi diecezjalnemu; e) zbieranie i aktualizowanie informacji o członkach i działalności koła oraz przesyłanie ich moderatorowi diecezjalnemu; f) czuwanie nad dystrybucją materiałów duszpasterskich dostarczanych przez moderatora diecezjalnego dla członków Dzieła; g) czuwanie nad uczestniczeniem członków koła parafialnego w diecezjalnych inicjatywach Dzieła; h) sprawowanie kontroli nad środkami finansowymi i materialnymi koła.

9. Opiekun koła powinien powołać jego lidera – godną, zaangażowaną i cieszącą się zaufaniem pozostałych członków osobę świecką należącą do koła. Sposób wybierania lidera pozostaje w gestii opiekuna koła, powinien on jednak przedtem w jakiś sposób zasięgnąć opinii członków koła.

10. Zadaniem lidera jest: a) wspieranie opiekuna koła w wykonywaniu jego zadań określonych w rozdziale II pkt. 8 b) koordynowanie działań członków koła określonych w rozdziale II pkt. 7.

11. Jeśli opiekun koła i jego członkowie uznają taką potrzebę, mogą powołać także skarbnika koła lub inne osoby funkcyjne, które z wykonywania zadań powierzonych im przez koło zdają sprawę przed opiekunem, liderem i członkami.

12. Proboszcz parafii może podjąć decyzję o zawieszeniu działalności koła, jeśli liczba członków zdolnych do wykonywania swoich zadań jest mniejsza niż 5 osób. Zawieszenie działalności koła może trwać najwyżej 1 rok i należy w tym czasie podjąć wszelkie środki, aby przywrócić kołu zdolność działania. O zawieszeniu należy powiadomić moderatora diecezjalnego.

13. Rozwiązanie koła może być podjęte decyzją proboszcza, jeśli minął roczny okres zawieszenia działalności i nie udało się kołu przywrócić zdolności działania oraz nie ma nadziei, że da się to uczynić w najbliższym czasie. O rozwiązaniu należy pilnie powiadomić moderatora diecezjalnego.

14. Jeśli przemawiają za tym rozumne przyczyny, można powołać między-parafialne koło „Przyjaciół Paradyża”, skupiające członków Dzieła z terenu kilku sąsiednich parafii. Powołanie koła międzyparafialnego, ustalenie jego siedziby i opiekuna dokonuje się za porozumieniem zainteresowanych proboszczów.

15. Zadania koła między-parafialnego, jego opiekuna i lidera oraz inne zasady są takie same, jak koła parafialnego (zob. rozdział II pkt. 8-13).

16. Członkowie i opiekunowie kół między-parafialnych dołożą starań, aby z działalności kół wynikała korzyść dla wszystkich parafii, z których członkowie koła pochodzą.

17. Istnienie kół między-parafialnych należy traktować jako rozwiązanie tymczasowe i dążyć do przekształcenia ich w odpowiednią liczbę kół parafialnych, gdy warunki na to pozwolą.

18. Członkowie Dzieła pochodzący z parafii, w których nie istnieje koło „Przyjaciół Paradyża”, mogą uczestniczyć w działalności koła w innej pobliskiej parafii. Jeśli nie ma takiej możliwości, powinni podtrzymać bezpośredni kontakt z moderatorem diecezjalnym i pod jego opieką. Niech jednak usilnie dążą do pozyskania nowych członków Dzieła i powołania koła parafialnego.

19. Członkowie Dzieła przebywający poza Diecezją pozostają w bezpośrednim kontakcie z moderatorem diecezjalnym i pod jego opieką, mogą też uczestniczyć w inicjatywach Dzieła o zasięgu diecezjalnym lub gościnnie uczestniczyć w działalności kół.

20. W uzasadnionym przypadku moderator diecezjalny ma możliwość powołania koła „Przyjaciół Paradyża” o specjalnym charakterze, np. przy seminaryjne koło skupiające rodziców alumnów lub kapłanów itp. Ich działanie określałby osobny regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz